A KONFERENCIA PROGRAMJA

A konferencia programfüzete itt tölthető le!

Péntek, június 1.

BBTE, Bölcsészkar, Horea út 31., Popovici terem

10.00-10.20 Megnyitó, köszöntők
T. Szabó Levente, a BBTE BTK dékánhelyettese
Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke
Szabó Árpád Töhötöm, a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet tanszékvezetője

10.20-10.40 Emlékezés Ujváry Zoltánra és Kallós Zoltánra (Voigt Vilmos, Tánczos Vilmos)

Plenáris előadások, Popovici terem ‒ Elnök: Pozsony Ferenc

10.40-11.00 Verebélyi Kincső: Schwartz Elemér és a vallási néprajz

11.00-11.20 Voigt Vilmos: Honti János mint valláskutató

11.20-11.40 Vita

11.40-12.00 Szünet

12.00-12.20 Keszeg Vilmos: Médiumhasználat a vallásos gyakorlatban. Történetiség, funkció, tipológia

12.20-12.40 Kedves Anett: Hit és nemzet a "kis magyar világban". A "magyaros" diskurzus fotográfiai megvalósulása és etnográfiai következményei Erdélyben

12.40-13.00 Séra László: "Szívünk vígság, alma béfőtt". Humor és vallás pszichológiai megközelítésben

13.00-13.20 Peti Lehel: Karizmatikus mozgalom egy kelet-moldvai kolduló roma közösségben

13.20-13.40 Vita

13.40-15.00 Ebédszünet

I. szekció, Popovici terem ‒ Elnök: Keszeg Vilmos

15.00-15.20 Frauhammer Krisztina: Babonás imádságok, racionalizált imakönyvek

15.20-15.40 Limbacher Gábor: Keresztelő Szent János nagysága, kultusza és aktualitása

15.40-16.00 Szulovszky János: Megszállottság: értelmezések, problémák, megfontolások

16.00-16.20 Vita

16.20-16.40 Szünet

16.40-17.00 Molnár Beáta: Az egyház "piszmogott", a szakma "tapsikolt", a táltosok "énekeltek". P. Daczó Árpád‒Lukács Csíksomlyó titka című könyvének fogadtatása az egyház, a néprajztudomány és az újtáltosok körében

17.00-17.20 Mohay Tamás: Szorításban. P. Daczó Árpád‒Lukács, a somlyói kegyhely ferences őre (1957-1970)

17.20-17.40 Czégényi Dóra: Vallásos-mágikus misszilissor(s)okról P. Daczó Árpád‒Lukács levelezése tükrében

17.40-18.00 Vita

II. szekció, 39-es terem ‒ Elnök: Simon András

15.00-15.20 Szacsvay Éva: Szent Katalin: legendák, kultuszok, ünnepek tárgyi világai Szilárdfy Zoltán emlékére

15.20-15.40 Gyöngyössy Orsolya: Nepomuki Szent János-szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön (1989-2018)

15.40-16.00 Szőcsné Gazda Enikő: Díszkendők a Brassói Evangélikus Egyházmegye gyülekezeteiben

16.00-16.20 Vita

16.20-16.40 Szünet

16.40-17.00 Tamás Iringó ‒ Kovács Mária-Márta: Az Erdélyi Református Múzeum megalakulása és szerepe az Erdélyi Református Egyházkerület értékmentő tevékenységében

17.00-17.20 Vass Erika: Felekezeti együttélés hat székelyföldi unitárius gyülekezet példáján keresztül

17.20-17.40 Pozsony Ferenc: Az úrvacsora kenyere

17.40-18.00 Vita

19.00 A Reformáció Erdélyben című kiállítás megnyitója

Összeállította: Kelet-európai Német Kulturális Fórum.

Megnyitja: Thomas Șindilariu történész, a brassói Honterus Levéltár levéltárosa. Bemutatja: Pozsony Ferenc egyetemi tanár, az MTA külső tagja.

Helyszín: Kriza János Néprajzi Társaság székháza (Croitorilor/Mikes u. 15.).

Szombat, június 2.

Plenáris előadások, Popovici terem ‒ Elnök: Voigt Vilmos

10.00-10.40 Ilyefalvi Emese ‒ Tóth G. Péter ‒ Zombory Andrea: A "Kelet-Nyugat" Vallásetnológiai Kutatócsoport digitális archívumai (boszorkányperek, hiedelemszövegek, ráolvasások)

10.40-11.00 Pócs Éva: A múlt nyomai egy gyimesi faluközösség vallási életében: a jelenkutatás dilemmái

11.00-11.20 Vita

11.20-11.40 Szünet

I. szekció, Popovici terem ‒ Elnök: Frauhammer Krisztina

11.40-12.00 Kész Margit: Az archaikus népi imádságok az egyéni vallásgyakorlatban a 21. századi Kárpátalján

12.00-12.20 Piwakowska, Julia: A lengyel és a magyar archaikus népi imádságok Szűz Máriával kapcsolatos képei (a Rzeszów környéki és a moldvai/gyimesi csángó gyűjtések alapján)

12.20-12.40 Czövek Judit: "Piros vére kiontval, küldte vala az őröző szentangyalainak..." Az angyalok és a Grál-legenda hipotetikus kapcsolata

12.40-13.00 Harangozó Imre: "Piros márványkűre öntötték..." Egy újkígyósi ráolvasó szöveg kulturális háttere

13.00-13.20 P. Szalay Emőke: Református egyházművészeti kutatók és kutatások Tiszántúlon és a Kárpát medencében

13.20-13.40 Vita

II. szekció, 39-es terem ‒ Elnök: Peti Lehel

11.40-12.00 Kis-Halas Judit: Boszorkányok, gyógyítók, orvosdoktorok és a csodatévő Szűz Mária. A gyógyítás helyi rendszerei egy dél-dunántúli kegyhely vonzáskörzetében a 18-19. században

12.00-12.20 Balatonyi Judit: Gyimesi román és magyar pünkösdi ünnepek: nyilvános diskurzusok és egyéni élmények

12.20-12.40 Győrfy Eszter: Helyi vallás, társadalom és történelem. A felekezetközi és "interetnikus" viszonyok 20. századi alakulása Kostelekben

12.40-13.00 Komáromi Tünde: Elválasztó és összekötő vallásosság: református magyarok és ortodox románok vallásgyakorlata egy mezőségi faluban

13.00-13.20 Vidacs Bea: A karizma rutinizálódása avagy az örökmozgó feltalálása? Egy magyarországi látó példája

13.20-13.40 Vita

13.40-15.00 Ebédszünet

I. szekció, Popovici terem ‒ Elnök: Mohay Tamás

15.00-15.20 Prikler Szilvia: A halászi Szent Márton napi templombúcsú "csingislovas" felvonulásának változása és társadalomtörténeti háttere

15.20-15.40 Fábián Gabriella: Adatok a világosság rózsafüzér székelyföldi előzményeihez

15.40-16.00 Tatár Erzsébet-Tímea: Szentek kultusza a kolozsvári Marianum Római Katolikus Tan- és Leánynevelő Intézetben (1911-1948)

16.00-16.20 Hoppál Bulcsú: A két somlyói búcsú: a vallástól az etnicizált vallásig

16.20-16.40 Vita

16.40-17.00 Szünet

17.00-17.20 Veres Emese-Gyöngyvér: Konfirmációs köszöntők, imák és egyéb ünnepi költemények az evangélikus szertartásokban

17.20-17.40 Kurta József Tibor: Mária siralma az erdélyi protestánsok használatában

17.40-18.00 Perger Gyula: Mária apokrifok egy kisalföldi búcsús előénekes ponyváin

18.00-18.20 Vita

II. szekció, 39-es terem ‒ Elnök: Czégényi Dóra

15.00-15.20 Kész Réka: Külföldön idősápolást vállaló kárpátaljai asszonyok vallásgyakorlása

15.20-15.40 András Andrea: Rádióhallgatás vagy vallásgyakorlás?

15.40-16.00 Sándor Cecília: Szakralitás és a médiumok

16.00-16.20 Simon András: Szakralitás a tájban. A vallás megnyilvánulása egy mintagazdaság életében a 19. század első harmadában

16.20-16.40 Vita

16.40-17.00 Szünet

17.00-17.20 Örsi Julianna: A református lelkészek közösségi szerepvállalása a 20. században

17.20-17.40 Kész Barnabás: Horkay Lajos, Salánk polihisztor lelkésze

17.40-18.00 Kicsi Noémi: A kántori szerepkör és kántori státus interdiszciplináris megközelítése. Maros megyei református kántorok 1948 után

18.00-18.20 Vita

18.20 Zárszó